De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training De Trije Doarpen Fysiotherapie en Training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015

Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Trije Doarpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, auditors, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 4. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. 5. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 6. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende KNGF-klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 8. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy. 9. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 10. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 11. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 12. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 13. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 14. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit vindt plaats in een Electronisch Patientendossier dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van de NEN 7510 voor gegevens bescherming. 15. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzage recht van de patient. Al deze zaken zijn in een privacy regelement vastgelegd. Persoonlijke privacy 1. Al onze behandelruimtes zijn afgesloten. De afspraak is dat men eerst aanklopt en wacht op een signaal, voordat de deur geopend wordt. 2. Als Fysiotherapie de Trije Doarpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij Petra van den Broek. (funtionaris gegevensbescherming) Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. Tevens kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.
De Trije Doarpen - Fysiotherapie en Training terug terug

Privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Trije Doarpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 1. Behalve de die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, auditors, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. 3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 4. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. 5. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 6. Nadat u behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 7. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende KNGF-klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 8. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy. 9. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 10. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 11. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 12. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 13. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 14. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Dit vindt plaats in een Electronisch Patientendossier dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van de NEN 7510 voor gegevens bescherming. 15. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzage recht van de patient. Al deze zaken zijn in een privacy regelement vastgelegd. Persoonlijke privacy 1. Al onze behandelruimtes zijn afgesloten. De afspraak is dat men eerst aanklopt en wacht op een signaal, vooradt de deur geopend wordt. 2. Als Fysiotherapie de Trije Doarpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij Petra van den Broek. (funtionaris gegevensbescherming) Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen. Tevens kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.
kwaliteit in beweging
de trije doarpen fysiotherapie en training
Foarwei 116 9298 JP Kollumersweach 0511-760015
Terug Terug